----- Välitetty viesti alkaa -----

Avoimen tiedonvälityksen ja kansalaisoikeuksien puolesta - Kuvaa vartija työssään 
 
MITÄ?
Kuvaa julkisella paikalla toimiva yksityisen turvallisuuspalvelun edustaja eli vartioliikkeen (FPS, Securitas tms.) vartija.

Olit sitten ammattikuvaaja, harrastelija tai kuka tahansa. Oli sinulla järjestelmäkamera, digipokkari tai R-kioskin kertakäyttökamera.
 
MILLOIN?
Lauantaina 25. marraskuuta.
 
MIKSI?
Julkisilla paikoilla kuvaaminen on tärkeä osa sananvapautta.
 
Tempaus on muistutus siitä, että perustuslaissa taattuja kansalaisoikeuksia, kuten sananvapautta, ei voi oman käden oikeudella rajoittaa.
 
Samalla tarkoitus on muistuttaa myös siitä, että demokratiassa oikeutta ei jaeta mielivaltaisesti kadulla, vaan tarvittaessa riippumattomassa tuomioistuimessa.
 
Muista kuitenkin, että tavoitteena ei ole häiritä vartijoiden työskentelyä, provosoida järjestyksenpitäjiä eikä loukata kenenkään yksityisyyttä.
 
Muista myös se, että kuvaaminen ja kuvan julkaiseminen ovat kaksi eri asiaa. Kuvaamista ja kuvan julkaisemista ei voi rajoittaa, mutta kuvan julkaisemisesta halventavassa tarkoituksessa voi saada kunnianloukkaussyytteen.
 
MISSÄ?
Julkisia paikkoja ovat katujen, teiden ja torien lisäksi esimerkiksi kauppakeskukset, kaikille avoimien ravintoloiden julkiset tilat sekä rautatie- ja metroasemat. Kaikki paikat, jotka eivät kuulu kotirauhan* piiriin.
 
*Rikoslain 24. luku 11 §: "Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen."
 
Kuvaaminen on rikoslain mukaan kiellettyä myös "käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa" erään tavaratalon vartijat jäivät salakatselusta kiinni tämän pykälän perusteella.
 
MITÄ JOS VARTIJA YRITTÄÄ RAJOITTAA KUVAAMISTA?
Jos vartija yrittää rajoittaa kuvaamista, pyydä nähdä vartijakortti, ilmoittaa toimenpiteen peruste ja kertoa hänen esimiehensä nimi ja yhteystiedot (ks. viestin lopusta).
 
Vartijalla tai edes poliisilla ei ole oikeutta takavarikoida kameraa, filmiä tai muistikorttia eikä vaatia valottamaan filmiä tai tuhoamaan kuvia muistikortilta, vaan siihen vaaditaan aina oikeuden päätös.

- - -
Suuri osa lehtikuvaajista sekä moni valo- ja videokuvauksen harrastaja on joutunut tilanteisiin, joissa julkisella paikalla kuvaamista yritetään rajoittaa vastoin Suomen lakia.
 
Tässä Journalisti-lehden kirjoituksia aiheesta:

Suomen perustuslaissa taataan sananvapaus, joka sisältää oikeuden kuvaamiseen niissä paikoissa, joissa sitä ei ole erikseen laissa rajoitettu. Mikään lakia alempi säädös, kuten järjestyssääntö tai yrityksen käytäntö, ei voi kumota kuvausoikeutta.
 
Monikansallisten kauppaketjujen (mm. Lidl) rantautuminen Suomeen ja toisaalta julkisen tilan ajautuminen yksityisten turvallisuuspalvelujen (mm. FPS, Securitas) valvontaan ovat viime vuosina hämärtäneet koko julkisen tilan käsitettä.
 
Kauppakeskukset eivät voi yleisesti kieltää kuvaamista tiloissaan niiden aukioloaikoina. Esimerkiksi sovituskopeissa kuvaaminen on toki kiellettyä, mutta silloinkin vaatteita sovittava henkilö voi sen itse sallia.

Helsingin kaupungin nollatoleranssikampanjan vuoksi julkisen tilan valvontaa on ulkoistettu yksityiselle FPS-yhtiölle. Myös pääkaupunkiseudun julkisissa joukkoliikennevälineissä käytetään yksityisiä turvallisuuspalveluita.

Lisäksi, sen jälkeen, kun Helsingin rautatieaseman poliisipäivystys lakkautettiin ja siirrettiin Pikku Roobertinkadulle, yksityisten turvallisuuspalveluiden näkyvyys rautatieasemalla on lisääntynyt.
 
Koska vartijaksi pääsee suorittamalla vain sadan tunnin kurssin (aikaisemmin 40 h), jonka juridinen puoli keskittyy voimankäytön oikeutuksiin, ei voida olettaa, että vartijat tuntisivat Suomen lainsäädäntöä muilta osin juuri lainkaan.
 
Yksityisten turvallisuuspalvelujen (mm. FPS, Securitas) edustajat ovat esimerkiksi kieltäneet lehtikuvaajia tekemästä työtään rautatieasemalla. Kun lehtikuvaaja ei ole suostunut noudattamaan perusteetonta kieltoa, vartija on vedonnut oikeuteensa poistaa hänet valvottavasta kohteesta eli rautatieasemalta - joka on julkinen paikka. Jos kuvaaja on kieltäytynyt, se on voitu tulkita passiiviseksi vastarinnaksi, jolloin vartija on voinut jopa uhata voimakeinoilla.
 
Lainvastaiset kuvauskiellot ovat myös vallankäyttöä. Viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalvelujen harjoittama kameravalvonta on lisääntynyt vuosi vuodelta. Usein kuvattavien kohteiden järjestyksenvalvojat - sekä vartijat että poliisi - edustavat samaa tahoa, joka hallinnoi valvontakameroita ja niiden taltioimaa kuvamateriaalia. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestyksenvalvojat tietävät, mihin kamerat eivät näe. Samoin väärinkäytösten yhteydessä heillä on mahdollisuus hävittää valvontakameroiden kuvaamat todisteet. Sivullisten kuvaamaa materiaalia he eivät voi niin helposti tuhota.
 
Nyt on siis aika toimia. Tällä tempauksella voimme paitsi lisätä vartijoiden tietämystä kansalaisten perusoikeuksista, myös muistuttaa siitä, että julkinen tila kuuluu kaikille, avoin tiedonvälitys on demokratian perusedellytys ja perustuslain takaamat kansalaisoikeudet voittavat oman käden oikeuden.

Välittäkää tätä viestiä eteenpäin ja voitte vaikkapa haastaa työtoverinne, kolleganne, internet-yhteisönne tai ystäväpiirinne valokuvakilpailuun aiheesta!
 
- - -
[Tulosta alla oleva teksti ja anna se tarvittaessa vartijalle tai hänen esimiehelleen]VARTIJAN VELVOLLISUUDET
 
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 
 
13 § Toimenpiteen perusteen ilmoittaminen
Vartijan on vartioimistehtävässä ilmoitettava henkilöön kohdistuvan toimenpiteen peruste toimenpiteen kohteena olevalle tai tämän edustajalle, jollei se ole mahdotonta tämän tilan tai muiden olojen vuoksi.
Toimenpiteen kohde tai tämän edustaja on tarvittaessa ohjattava ottamaan yhteyttä vastaavaan hoitajaan toimenpiteen oikeellisuuden toteamiseksi. Samalla on yhteydenottoa varten kerrottava vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot.

34 § Vartijakortti
 Vartijan kotikunnan poliisilaitos antaa vartijaksi hyväksytylle vartijakortin. Vartijan on pidettävä kortti vartioimistehtävissä mukana ja esitettävä se pyydettäessä. [--]
 
MISSÄ TAPAUKSISSA VOIDAAN RAJOITTAA KUVAAMISTA?
 
Rikoslaki, 24. luku
 
6 § Salakatselu
Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa
1) kotirauhan suojaamassa paikassa* taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka
2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä** tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten,
on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava. 
 
* KOTIRAUHAN SUOJAAMAT PAIKAT:

11 § Määritelmä
Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.
 
** JULKISRAUHAN SUOJAAMAT PAIKAT:


3 § Julkisrauhan rikkominen
Joka oikeudettomasti

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty, taikka
2) kätkeytyy tai jää 1 kohdassa tarkoitettuun paikkaan,
on tuomittava julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Julkisrauhan rikkomisena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.

Muissa tapauksissa kuvaaminen on sallittua.

---


----- Välitetty viesti päättyy -----